header
Home
About Us
Our Services
References
News
Careers
Contact Us
บริษัทฯ มีความชำนาญเป็นพิเศษในการให้บริการและคำปรึกษาแนะนำในสาขางานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
• การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น
• การศึกษา Framework and Case Study for Public-Private Partnership in Thailand’s Highway Program
• การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ
• การประเมินโครงการในด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์
• การระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการขนส่งต่างๆ
• การวางแผนและจำลองการขนส่งทางราง
• งานด้านการจราจรในเมือง
• การวางแผนการพัฒนาในเมืองและภูมิภาค
• การศึกษาพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
• การพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่
• การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• การศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับเมืองศูนย์กลางการบิน
• การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการขยายเส้นทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
• การศึกษาพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดน
• การพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ ผ่านเครือข่าย GPS
• การจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบการวางแผนการขนส่งและจราจร
• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบการจราจร
• การบริหารการจัดการการขนส่งสินค้า
• การบริหารสถานีขนส่งสินค้า
• ระบบการปรับปรุงสะพานรถไฟ
• งานด้านวิศวกรรมการควบคุมการจราจรในเมือง
• ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง และการคาดการณ์
หน้าที่ 1 2 3
© 2005 AMP Consultants Ltd. All rights reserved.